字典
设为首页 加入收藏 接口调用 意见/报错

字典

在线字典
在线字典

汉字:

[拼音查字] [部首查字] [笔画数查字]

拼音: cùn 组词笔画
简体部首: 寸 ,部外笔画: 0 ,总笔画: 3
 五笔86&98: FGHY  仓颉: DI
 笔顺编号: 124  四角号码: 40300  UniCode: CJK 统一汉字 U+5BF8

【基本解释】

cùn ㄘㄨㄣˋ

◎ 中国市制长度单位,一尺的十分之一:尺~。

◎ 短小:~土。~阴(日影移动一寸的时间)。~心。~步难行。

◎ 姓。

汉英互译 更多:https://www.51240.com/

inch very little very short

English

inch; small, tiny; KangXi radical 41
【详细解释】

cùn

〈名〉

(1) (指事。小篆字形,从又,从一。“又”象手形,“一”指下手腕一寸之处。“寸”是汉字部首之一,从“寸”的字往往与“手”有关。本义:中医切脉,称距离手腕一寸长的部位为“寸口”,简称“寸”)

(2) [中医]∶寸口的简称 [a person's pulse on the wrist]

寸,十分也。人手却一寸,动脉谓之寸口。——《说文》。按,十发为程,而当一分,十分为寸。

布指知寸。——《大载礼记·主言》

肤寸而合。——《公羊传·僖公三十一年》

(3) 又如:寸田(三丹田);寸关尺(中医指寸口、关上、尺中的简称)

(4) 长度单位, 1/10尺为一寸,古代计量长度单位的标准不同,寸的具体数值也有差异 [cun, a Chinese unit of length]

一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。——《后汉书·列女传》

(5) 又如:寸男尺女(一男半女)。又指用于针灸取穴中的相对长度单位,如两乳头之间是8寸

脐下3寸是关元

词性变化

cùn

〈形〉

(1) 引申为极短 [very short]

君与康先生捧诏恸哭,而皇上手无寸柄,无所为计。——梁启超《谭嗣同传》

(2) 又如:寸幅(短信);寸旬(极短的时间);寸铁(形容短小的兵器)

(3) 形容极小的 [very little]。如:寸土必争;寸愿(微小的心愿);寸田(人胸中方寸之地。用以比喻心);寸进(形容进步极少);寸缕(极少的布制)

cùn

〈动〉

协助 [assist]

两条棍响振天关,不见输赢皆傍寸。——《西游记》

常用词组

寸步 cùnbù

[a tiny step] 极小的步子,比喻极短或极小的距离

寸步难行

寸步不离 cùnbù-bùlí

[keep close to] 一步都不相离

寸步不让 cùnbù-bùràng

[refuse to yield on inch;never make any concession] 一般是指谈判问题丝毫不肯让步

他本来想讨讨价钱,谁知主任死死咬住,寸步不让!——古立高《初恋》

寸步难行 cùnbù-nánxíng

[walk with difficulty] 原义是步履艰难或是受到限制而难以行动。现在常用来比喻缺少某种条件而无法开展工作

虽然有了设备,有了经费,如果缺少技术人员,还是寸步难行

寸草 cùncǎo

(1) [small grass]∶小草

人种菱,春辄芟除,不遗寸草。——《宋史·苏轼传》

尺草不留

(2) [small]∶比喻微小(多用于儿女自比于父母)

谁言寸草心,报得三春晖。——孟郊《游子吟》

寸草之心

寸草不留 cùncǎo-bùliú

[not leave anything] 指天灾人祸后破坏殆尽,什么也没留下

寸草不生 cùncǎo-bùshēng

[sterile] 贫瘠得几乎没有任何植物生长

一块寸草不生的多岩石的荒地

寸草春晖 cùncǎo-chūnhuī

[parents love can hardly be reciprocated by their children] 指亲恩之重,有如春晖,子女虽尽全力,亦不足以报效万一

更多:https://www.51240.com/

寸断 cùnduàn

[be broken up into very short pieces] 断成一节节的许多小段,也用于比喻悲伤

肝肠寸断

寸管 cùnguǎn

[writing brush] 毛笔的代称

当时余心之悲,盖不能以寸管形容之。——林觉民《与妻书》

寸功 cùngōng

[small contribution] 极小的功劳

未立寸功

寸进 cùnjìn

[a little progress] 微小的进步

略有寸进

寸进尺退(指进步少,退步多)

寸劲儿 cùnjìnr

(1) [skilful method] [口]∶巧妙的手法

折断麻经儿得靠寸劲儿,不能硬拽

(2) [happen to;by chance]∶凑巧的机会

这种东西早已不兴了,赶上寸劲儿,还能买到旧的

寸脉 cùnmài

[cun pulse] 两手寸口脉动的一部分。由桡骨茎突尺侧缘的“关部”至腕关节横纹之间约一寸的脉动处,故名。参见“寸关尺”及“寸口”条

寸铁 cùntiě

[very small arms] 指极小或极少的兵器

手无寸铁

寸善片长 cùnshàn-piàncháng

[a little good qualities] 不高的技艺,不大的本领

虽然,今之君子何暇及此!寸善片长,辄欲与圣贤参列,豪杰争长,何暇争百世事业乎!——· 陈亮《复吴叔异》

寸土 cùntǔ

[extremely small piece of land] 指很少的一片土地

寸土必争

寸土尺地 cùntǔ-chǐdì

[little land] 形容极小的空间

我们是不能把寸土尺地轻易地送给敌人的。——郭沫若《羽书集·抗战与觉悟》

寸心 cùnxīn

(1) [feelings]∶微小的心意

略表寸心

(2) [in mind]∶心;心里

得失寸心知

寸阴 cùnyīn

[a very short time] 日影移动一寸的时间,比喻一个非常短的时间

故圣人不贵尺之璧而重寸之阴,时难得而易失也。——《淮南子·原道》

寸阴尺璧

寸阴若岁 cùnyīn-ruòsuì

[very short time] 一寸光阴宛若度过了一年。形容思念之极

班师凯入,诚知非远,想思之甚,寸阴若岁。——《北史》

寸札 cùnzhá

[brief letter] 短小的信函

倘不以垢累,时存寸札,则虽先犬马犹松乔焉。——王僧儒《与何炯书》
【康熙字典】

【寅集上】【寸字部】寸 ·康熙筆画:3 ·部外筆画:0

【唐韻】【集韻】倉困切【韻會】【正韻】村困切,𠀤村去聲。【說文】十分也,人手卻一寸,動𧖴謂之寸口。从又从一。【徐曰】一者,記手腕下一寸。此指事也。【家語】布指知寸。【前漢·律歷志】度量衡皆起於黃鐘之律,一黍爲分,十分爲寸,十寸爲一尺。又寸者,忖也,有法度可忖也。凡法度字皆从寸。 又姓。【正字通】明嘉靖中梓潼令寸居敬。 又叶徒玩切,音叚。【庾信·喜晴應詔詩】伏泉遠習坎,隂風已回巽。桐枝長舊圍,蒲節抽新寸。叶上建傳堰獻。楊愼曰:巽音蒜,寸音斷,或曰建傳堰獻在今霰韻,古音霰翰諫三韻通。

備考:【篇海類編】俗等字。【说文解字】

【卷三】【寸部】

十分也。人手卻一寸,動𧖴,謂之寸口。从又从一。凡寸之屬皆从寸。倉困切欢迎关注微信公众号:便民查询网
联系我们
接口调用 | 意见建议
CopyRight © 2004-2019 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备05000099号
闽公网安备 35012202350127号