字典
设为首页 加入收藏 接口调用 意见/报错

字典

在线字典
在线字典

汉字:

[拼音查字] [部首查字] [笔画数查字]
拼音: cái 组词笔画
简体部首: 扌 ,部外笔画: 0 ,总笔画: 3
繁体部首: 手 ,部外笔画: 0 ,总笔画: 3
 五笔86&98: FTE  仓颉: DH
 笔顺编号: 123  四角号码: 40200  UniCode: CJK 统一汉字 U+624D

【基本解释】

cái ㄘㄞˊ

◎ 能力:~能。口~。这人很有~干。

◎ 指某类人(含贬义):奴~。蠢~。

◎ 方,始:昨天~来。现在~懂得这个道理。

◎ 仅仅:~用了两元。来了~十天。

更多:https://www.51240.com/

汉英互译

ability talent gift just

English

talent, ability; just, only
【详细解释】

cái

〈形〉

(1) (象形。甲骨文字形,上面一横表示土地,下面象草木的茎(嫩芽)刚刚出土,其枝叶尚未出土的样子。本义:草木初生)

(2) 同本义 [(plant) newborn]

才,草木之初也。——《说文》

(3) 有才能;有本领 [talented]

试使斗而才。——《聊斋志异·促织》

(4) 又如:才郎(有才学的郎君);才哲(才智卓越的人);才雄(杰出的人才);才英(指才华杰出的文人);才杰(杰出的人才)

词性变化

cái

〈名〉

(1) 才力;才能 [ability]

任人之才。——《淮南子·主术》

虽才高于世,而无骄尚之情。——《后汉书·张衡传》

刘豫州王室之胄,英才盖世。——《资治通鉴》

(2) 又如:才伐(才力门望);才格(才能。一说指才能高低的程度);才望(才能与名望);才理(才力和思路);才笔(写作的才华);才义(才思和义理)

(3) 人才。常写作“材” [talent]

乐里多才。——《列子·仲尼》

举贤才。——《论语》

救时应仗出群才。——· 秋瑾《黄海舟中》

(4) 又如:唯才是举;干才;广开才路;栋梁之才;廊庙之才

(5) 天赋的特殊才能 [gift]。如:诗才;才调(才情风格)

(6) 从才能方面指某类人 [person in regard to capability, personality, character]

管子,天下之才也。——《国语·齐语》

(7) 又如∶奴才;蠢才;天才;人才

(8) 通“材”。材资;本能 [aptitude]

非天之降才尔殊也。——《孟子·告子上》

才能不及中人。——《史记·李将军列传》

西门豹,民不敢欺,三子之才能,谁最贤哉?——《史记·滑稽列传》

五才之用,无或可废。——《后汉书·马融传》

木有用叫做“材”,物有用叫做“财”,人有用叫做“才”。故“材”、“财”、“才”三字同源。——王力《同源字典》

当今乏才,以尔为柱石之用,莫倾人栋梁。——《世说新语·规箴》

(9) 姓

cái

〈副〉

(1) 刚刚 [just]

才数月耳。——《汉书·贾才传》

远县才至,则胡又已去。——《汉书·晁错传》

此印者才毕,则第二板已具。——· 沈括《梦溪笔谈》

(2) 又如:刚才(刚要,刚刚);方才(才,刚刚)

(3) 这样迟,这么迟 [so late]——前面有问原因的疑问词语。如:你怎么才来?

(4) 仅,只 [only]——表示数量少,程度低

初极狭,才通人。——· 陶渊明《桃花源记》

浅草才能没马蹄。——· 白居易《钱塘湖春行》

(5) 又如:一共才十个,不够分;才属(仅能连续)

(6) 表示只有在某种条件下或由于某种原因、目的而能怎么样。用于后一分句,前一小句常有“只有、必须、要、因为、由于”等词语 [then;then and only then]

惟正月才生魄。——《晋书·夏侯湛传昆弟诰》

才小富贵,便豫人家事。——《晋书·谢混传》

(7) 又如:要多练习,才能提高成绩;正因为有困难,才派我们去

(8) 强调确定语气 [indeed]

(9) 才+形+呢。主要强调程度高。如:这才好呢!

(10) 才+[是]…。含有“别的不是”的意味。如:这才是好样的!

(11) 才[+不]+动+呢。肯定句少用。如:我才不去呢!

常用词组

才调 cáidiào

[talent] 才气

徐陵大奇之,谓人曰:“才调极高,此神童也。”——《隋书·许善心传》

才分 cáifèn

[inborn ability] 人的聪明才智

才干 cáigàn

[talent;ability;competence] 才能;办事的能力

增长才干

才高八斗 cáigāo-bādǒu

[of great literary talent] 《南史》形容曹子建文才出众,天下文才总共一石,他自己占了八斗。后世以此喻才智高超者

才高八斗,学富五车。——《平妖传》

才高行洁 更多:https://www.51240.com/ cáigāo-xíngjié

[one’s ability and virtue excel the average] 才智高超,操行纯洁,不同流合污

才华 cáihuá

[talent;brilliance] 表现于外的才能(多指文艺方面的)

才华出众

才力 cáilì

[force of personality;talent] 才华;智力

才力应难跨数公,凡今谁是出群雄。——· 杜甫《戏为六绝句(之四)》

一代宗师才力薄,望溪文集 阮亭诗。—— · 袁枚《仿 元遗山论诗》(之一)

才力超群

才略 cáilüè

[ability and sagacity] 才干和智谋

才貌 cáimào

[talent and appearance;personal appearance as reflecting ability] 才华与容貌

才貌双全

才貌双全 cáimào-shuāngquán

[talented and good looking] 才能与容貌俱佳

这等才貌双全的安公子。——《儿女英雄传》

才能 cáinéng

(1) [ability;talent]∶才智和能力

才能不及中人。——· 贾谊《过秦论》

没有进行抽象推理的才能

(2) [aptitude]∶指天生的爱好或先天的潜在的能力

越来越多的证据表明,妇女有写作侦探小说的特殊才能

(3) [equipment]∶禀赋

能言善辩也是一种才能

才能 cái néng

(1) [will]——表示将来的时候才会

过些时候我们才能说它是什么

(2) [belong to]∶是合适的、恰当的或有利的(对人或对物)

唯独他才能胜任这种工作

才气 cáiqì

[brilliance of mind;rich talent] 才华、才情

这个业务上很有才气的女专家

才人 cáirén

[brilliant writer;gifted scholar] 才子;有文学才能的人

江山代有才人出,各领《风》《骚》数百年。——· 赵翼《论诗》

才识 cáishí

[ability and insight] 才能与识别力

才识过人

才疏学浅 cáishū-xuéqiǎn

[have little talent and less learning] 自谦学识浅薄,才能不大

一则深知自己才疏学浅,不称揄扬也。二则因这玉太尊声过大,到底看看是个何等人物。——《老残游记》

才思 cáisī

[imaginative power;creativeness] 文艺创作的思路;文思

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。——· 韩愈《晚春》

才思敏捷

才学 cáixué

[talent and learning;person's scholarship] 才华和学识

饱有才学

才智 cáizhì

[ability and wisdom] 才华与智力

发挥聪明才智

才子 cáizǐ

(1) [gifted scholar]∶才华出众的人

才子佳人

(2) [brilliant writer]∶长于文艺创作的人

才子佳人 cáizǐ-jiārén

[popular romance with a handsome scholar and pretty girl;gifted scholars and beautiful ladies] 才华出众的男子和姿容艳美的女人
【康熙字典】

【卯集中】【手字部】才 ·康熙筆画:4 ·部外筆画:0

【唐韻】昨哉切【集韻】【韻會】【正韻】牆來切,𠀤音裁。【說文】艸木之初也。从丨,上貫一,將生枝葉。一,地也。【徐曰】上一,初生岐枝。下一,地也。【六書正譌】才,木質也。在地爲木,旣伐爲才,象其枝根斬伐之餘。从木省。別作材,非。 又天地人爲三才。【易·繫辭】有天道焉,有人道焉,有地道焉。兼三才而兩之,故六。 一曰能也。【禮·文王世子】必取賢斂才焉。【論語】才難,不其然乎。【前漢·武帝紀】其令州縣舉茂才異等。【唐書·百官志】擇人以四才。【邵堯夫曰】臨大事然後見才之難。才者,天之良質也,學者所以成其才也。 又質也,力也。【詩·魯頌】思無期,思馬斯才。【傳】多材也。【孟子】非天之降才爾殊也。【近思錄】性出於天,才出於氣,氣淸則才淸,氣濁則才濁。 又姓。明尙書才寬。 又【集韻】通作材。【說文】材,水挺也。从木,才聲。【徐曰】木勁直可用,故曰入山掄可爲材者。人之有才,義出於此。 又【正韻】與纔通。古用才爲纔始字。【晉書·謝混傳】才小冨貴,便豫人家事。 又與裁通。【戰國策】惟王才之。 又與財通。【前漢·揚雄傳】財足以奉宗廟。 又【集韻】將來切,與哉同。亦始也。【爾雅·釋詁疏】哉,古文作才。以聲近,借爲哉始之哉。 又作代切,音再。義同。 又叶卽由切,音遒。【焦氏·易林】季子多才,使我不憂。【说文解字】

【卷六】【才部】

艸木之初也。从丨上貫一,將生枝葉。一,地也。凡才之屬皆从才。昨哉切〖注〗徐鍇曰:“上一,初生歧枝也。下一,地也。”文一欢迎关注微信公众号:便民查询网
联系我们
接口调用 | 意见建议
CopyRight © 2004-2019 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备05000099号
闽公网安备 35012202350127号