字典
设为首页 加入收藏 接口调用 意见/报错

字典

在线字典
在线字典

汉字:

[拼音查字] [部首查字] [笔画数查字]
拼音: à ǎ ā ē 组词笔画
简体部首: 阝 ,部外笔画: 5 ,总笔画: 7
繁体部首: 阜 ,部外笔画: 5 ,总笔画: 8
 五笔86&98: BSKG  仓颉: NLMNR
 笔顺编号: 5212512  四角号码: 71220  UniCode: CJK 统一汉字 U+963F

【基本解释】

ā ㄚˉ 更多:https://www.51240.com/

◎ 加在称呼上的词头:~大。~爷。~爹。~罗汉。~毛。~婆。~弟。~姊。

English

◎ prefix for people's names; used in transliteration
【详细解释】

ē

〈名〉

(1) (形声。从阜,可声。本义:大的山陵,大的土山)

(2) 同本义 [big mound]

阿,大陵也。一曰曲阜也。——《说文》

我陵我阿。——《诗·大雅·皇矣》

有卷者阿。——《诗·大雅·卷阿》

在彼中阿。——《诗·小雅·菁菁者莪》

(3) 又如:阿丘(一边偏高的土丘)

(4) 泛指山 [mountain]

流自眺夫阿兮。——张衡《思玄赋》。注:“山下也。”

(5) 又如:阿阜(山峰,峰峦);崇阿(高大的山)

(6) 山坡 [hillside]

(7) 细缯,古代一种轻细的丝织品 [fine silks]

衣阿锡,曳齐纨。——《淮南子·修务》

被阿锡,揄纻缟。——《史记·司马相如传》

曳阿锡。——《汉书·礼乐志》。注:“细缯也。”

(8) 又如:阿锡(细的丝布。阿指细缯,锡是细布)

(9) 曲隅,角落 [corner]

四阿重屋。——《周礼·考工记》

若有人兮山之阿。——《楚辞·山鬼》。注:“曲隅也。”

周阿而生——班固《西都赋》。注:“庭之曲也。”

汾之阿。——《汉书·礼乐志》。注:“水之曲隅。”

(10) 水边 [waterside]

丙午,天子饮于水之阿。——《穆天子传》

(11) 近旁 [nearby;near]。如:阿门(旁门)

(12) 地名。即今山东省东阿县 [Dong'e county]。如:阿缟(古代齐国东阿县所产的细缯)

词性变化

ē

〈动〉

(1) 曲从;迎合 [pander to;play up to]

弗谏而阿之。——《国语·周语》。注:“随也。”

郑君之心。——《吕氏春秋·长见》

行叩诚而不阿兮。——《楚辞·逢纷》。注:“曲也。”

是察阿党。——《礼记·月令》。注:“谓治狱吏以私恩,曲桡为也。”

(2) 又如:阿奉(阿谀奉承);阿世(迎合世俗);阿邑(迎合奉承的样子);阿意(曲意附和他人的心意)

(3) 偏袒 [be unfairly partial to]。如:阿好(偏袒自己所喜好的人或事物);阿私(偏袒;庇护);阿党(结党偏私)

(4) 〈方〉∶通“屙”。拉,排泄大小便 [exerete]。如:阿金溺银(指生财有道);阿绵花屎(拖延,磨时间)

(5) 另见ā;ǎ;à;ɑ

常用词组

阿堵 ēdǔ

[money] 俗指银钱

任是亲儿女,还随阿堵移。——《二刻拍案惊奇》

阿堵物 ēdǔwù

[money]钱

夷甫晨起,见钱阂行,呼婢曰:“举却阿堵物。”——《世说新语·规箴》

阿附 ēfù

[fawn on and echo] 逢迎依附

丞相匡衡、御史大夫张谭皆阿附畏事显,不敢言。——《汉书·王尊传》

阿胶 ējiāo

[Ejiao donkeyhide glue produced in Dongexian of Shandong province] 中药名。别名驴皮胶。为驴皮加水熬成的胶

阿弥陀佛 ē mítuófó

(1) [梵Amitabha]∶佛教徒所指西方极乐世界里最大的佛,为梵语 Amitabha 的译音,也译作无量寿佛或无量光明佛。净土宗以阿弥陀佛为西方极乐世界的教主,认为凡愿往生极乐净土者,念阿弥陀佛的名号,临终时佛即出现,引导其进入极乐国土

(2) [may Buddha preserve us;merciful Buddha]∶信佛的人口头念诵的用语。表示祈祷或感谢神灵等意思

(3) [thank God!]∶感叹用语,含有“还好”、“万幸”、“谢天谢地”一类的意思

没有人要你劝,少给我滋些事就阿弥陀佛了!——沙汀《淘金记》

(4) [kind]∶慈善的,善良的

这么个威武大汉,倒有一副阿弥陀佛的性子。——蒋子龙《机电局长的一天》

阿房宫 e páng gōng

[Epang Palace] 秦始皇时开始建筑的大型宫殿,规模宏大。公元前 212 年动工,秦亡时未完工。项羽打进咸阳后被焚毁,遗址在今西安市西阿房村

蜀山兀,阿房出。——杜枚《阿房宫赋》

阿房宫,三百里,住不下金陵一个。——《红楼梦》

阿其所好 ēqísuǒhào

[pander to sb.’s whims] 迎合别人的喜爱

吾何能阿其所好为?——鲁迅《坟·摩罗诗力说》

阿谀 ēyú

[flatter;toady] 说别人爱听的话迎合奉承

吾生为袁氏臣,死为袁氏鬼。不似汝辈谄阿谀之贼。——《三国演义》

阿谀曲从

老练的阿谀可以买动一个老实人

其它字义

ā

〈助〉

(1) (汉语名词词头,盛行于魏晋以后)

(2) 加在亲属称呼前面有亲昵的意味

阿姊闻妹来。——《乐府诗集·木兰诗》

府吏得闻之,堂上启阿母。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》。 

(3) 又如:阿爷(又作“阿耶”。称父亲);阿翁(称祖父;称父亲;妇女称丈夫之父);阿嫂(对朋友之妻的称呼);阿叔(对丈夫之弟的称呼);阿家(又称“阿姑”。妇人称丈夫的母亲);阿爹(称父亲;也尊称长者);阿父(称父亲;也称伯伯、叔叔,或作伯叔自称);阿伯(尊称年长的男子)

(4) 加于某些人的姓、名、小名、排行前用作称呼,往往带有一定的感情色彩或尊卑关系

阿女含泪答。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》。

(5) 又如:阿咸(侄子。晋朝阮籍的侄儿阮咸有才,后来遂用来称侄子);阿连(弟弟。南朝宋谢灵运的族弟惠连很有才,人们随谢灵运称之为阿连);阿杜(原指周盘龙的小妾杜氏,后为妾的别称);阿娇(汉武帝陈皇后的小名;泛指美丽的女子);阿蒙(三国时吴国名将吕蒙);阿瞒(三国曹操的小字)

词性变化

ā

(1) 用于外国语的音译。如:阿根廷;阿拉伯;阿波罗

(2) 阿托(10-18)的简称 [atto-]

ā

〈语气〉

(1) 表示疑问、肯定、呼召、祈请等语气 [same as“啊”]

是阿!我想办一桩事情,总得先立个威。——《文明小史》

好苦恼阿!好苦恼阿!我出去,我出去。——佚名《刘弘嫁婢》

儿阿,不是我有心要耽误你。——《儒林外史》

(2) 又如:阿也(阿约,阿呀。哎哟)

(3) 另见ǎ;à;a;ē;ě 更多:https://www.51240.com/

常用词组

阿爸 ābà

[father] 爸爸

阿鼻 ābí

[梵语 Avici] 音译名。意译为“无间”,即痛苦无有间断之意。为佛教八大地狱中最下、最苦之处

阿波罗计划 ābōluó Jìhuà

[Apollo program] 美国的一项科学技术计划,包括把人送上月球并安全返回地球

阿昌族 āchāngzú

[the Achang nationality] 居住在云南省西南部陇川、梁河和临近的潞西、龙陵等县的一个少数民族

阿的平 ādìpíng

[atabrine] [药] 黄色苦味粉末,2-甲氧-6-氯-9-(α-甲基-δ-二乙基胺-丁基)-氨吖啶的二盐酸盐。曾广泛用于预防和治疗疟疾,现已被氯喹取代

阿弟 ādì

(1) [the younger brother]∶弟弟

(2) [young man]∶年长者对年青人的客套称呼

阿斗 ādǒu

(1) [Adou]∶三国蜀汉刘备之子刘禅的小名。此人庸碌无能,虽有诸葛亮等人全力扶助,也不能振兴蜀汉

(2) [an ignorant and incapable man;good-for-nothing fellow]∶后指懦弱无能的人

不要把群众看作阿斗

阿飞 āfēi

[Teddy boy;beatnik;hippie(hippy);a youth given to rowdy behaviour and queer dress] 穿着奇特服装、行为轻薄的青少年流氓

阿芙蓉 āfúróng

[opium] 鸦片,俗称大烟。见“阿片”

阿芙蓉,芙前代罕闻,近方有用者,云是罂粟花之津液也。又,以花色似芙蓉而得名。——李时珍《本草纲目》

阿哥 āgē

(1) [elder brother]∶对兄长的称呼

(2) [brother]∶对年轻男子的亲热称呼——尤其是某些少数民族地区年轻未婚女子对自己异性朋友的称呼

(3) [son]∶满族父母对儿子的称呼

(4) [young prince]∶清代皇室称没有成年的皇子

阿公 āgōng

(1) 〈方〉

(2) [father-in-law]∶丈夫的父亲

(3) [grandfather]∶祖父

(4) [old gentleman]∶对老年男人的尊称

(5) [papa]∶爸爸

阿公要煮咸,阿妈要煮淡

阿訇 āhōng

[ahung;Akhun;Imam;Mulla] 主持伊斯兰教的各种仪式,讲解古兰经的人

阿拉伯胶 ālābójiāo

[gum arabic] 一种水溶性的胶,从几种金合欢属植物(尤指Acacia senegal阿拉伯胶树和A.arabica阿拉伯金合欢)中得到,特别用于制造粘合剂、墨水和糖果,用于纺织品的精加工和制药

阿拉伯数字 ālābó shùzì

[Arabic numeral (figures)] 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9这十个数字符号,是为了计数和算术运算而采用的约定写法,是国际通用的数码,也称为阿拉伯数码

阿罗汉 āluóhàn

[Arhat] [佛教用语]∶梵语的音译,即得道者、圣者的意思。小乘佛教所理想的最高果位,佛果;也是对断绝了一切嗜好情欲、解脱了烦恼、受人崇拜敬仰的圣人的一种称呼。又叫“罗汉”

阿罗汉诺矩罗居震旦东南大海际雁荡山芙蓉峰龙湫。——·沈括《梦溪笔谈》

阿妈 āmā

(1) [ma,mother]∶妈妈

(2) [serving woman;amah]∶女佣人

(3) [wife]∶老年男子对妻子的称呼

(4) [father]∶满族人称父亲,也作“啊嘛”

阿妹 āmèi

[younger sister] 妹妹

阿门 āmēn

[amen] 亦作“阿们”,希伯来语 [āmēn]的译音,意为“真诚”,表示“诚心所愿,心愿如此,但愿如此”——基督教徒祈祷完毕时的用语

阿米巴痢疾 āmǐbā lìji

[amoebic dysentery] 因阿米巴(溶组织性内阿米巴Endamoeba histolytica)感染引起的人类急性肠炎,特征为频繁排出充满粘液和血的稀便、肠绞痛以及或多或少的肠壁(尤其是结肠)糜烂

阿木林 āmùlín

[dull fellow] 〈方〉∶呆子;傻瓜

阿奶 ā’nǎi

(1) [granny] 〈方〉

(2) 奶奶

(3) 对年老妇女的通称

阿片 āpiàn

[opium] 一种乳状液体,取自尚未成熟的罂粟果,干燥后呈淡黄色或棕色,味苦。有止泻、镇痛和止咳作用。又叫大烟、鸦片(雅片)或阿芙蓉

阿婆 āpó

(1) [grandmother]∶祖母。敬称老年妇人

(2) [mother-in-law]∶称丈夫的母亲

阿Q

(1) ā-Q

(3) [Ah-Q] 鲁迅小说《阿Q正传》中的主人公,精神胜利者的典型

阿司匹林 āsīpǐlín

[aspirin] 一种白色结晶状的水杨酸化合物CH3COOC6H4COOH,主要用于解热镇痛

阿嚏 ātì

[achi;sneeze] 象声词,打喷嚏的声音

阿托品 ātuōpǐn

[atropine] 从颠茄和其他茄科植物提取出的一种有毒的白色结晶状生物碱C17H23NO3,主要用其硫酸盐解除痉挛,减少分泌,缓解疼痛,散大瞳孔

阿物儿 āwùr

[something] 东西,常用做蔑称或对人开玩笑的称呼

你是什么阿物儿,跑来胡闹。——《红楼梦》

阿兄 āxiōng

[the elder brother] 哥哥

阿姨 āyí

(1) [aunt] 〈方〉∶母亲的姊妹

(2) [stepmother]∶继母

(3) [auntie]∶晚辈对任何女性长辈的亲切称呼

弟走从军阿姨死。——白居易《琵琶行(并序)》

(4) [nurse]∶照顾孩子的保姆

其它字义

ǎ

〈叹〉

(1) 用于表示各种感情(如惊讶) [ah]

阿,你怎的这样客气起来!——鲁迅《呐喊·故乡》

(2) 另见ā;à;a;ē;ě

其它字义

à

〈副〉

〈方〉∶可,是否 [may;can;whether or not]。用在问句中,加强语气。如:阿晓得(可晓得)?阿去(可去)?
【康熙字典】

【戌集中】【阜字部】阿 ·康熙筆画:13 ·部外筆画:5

【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】𠀤於何切,音娿。【爾雅·釋地】大陵曰阿。【玉篇】水岸也,邸也。【詩·小雅】菁菁者莪,在彼中阿。【傳】中阿,阿中也。又【大雅】有卷者阿。 又【爾雅·釋地】偏高曰阿丘。【釋名】阿,荷也。如人擔荷物,一邊偏高也。【詩·鄘風】陟彼阿丘,言采其蝱。 又【玉篇】倚也。阿衡,商官名。【書·太甲】不惠于阿衡。【傳】阿,倚。衡,平。 又【史記·范睢傳】不離阿保之手。又【倉公傳】故濟北王阿母。【註】服虔云:乳母也。 又【前漢·王莽傳】太阿右拂,大司空甄豐,少阿羲和,京兆尹劉歆。【註】皆官名。 又【儀禮·士昏禮】賔升西階,當阿東面致命。【註】阿,棟也。今文阿爲庪。【周禮·冬官考工記·匠人】四阿重屋。【註】四阿,若今四柱。又【詩·小雅】隰桑有阿。【箋】枝條阿阿然長美。 又【玉篇】比也,曲也。【左傳·昭二十年】阿下執事。【孟子】汙不至阿其所好。 又【集韻】一曰慢應。 又地名。【左傳·襄十四年】敗公徒于阿澤。【註】濟北東阿縣西南有大澤。【史記·李斯傳】阿縞之衣。【註】東阿縣,繒帛所出。【前漢·地理志】涿郡阿陵縣。 又宮名。【史記·秦始皇紀】先作前殿阿房。【註】括地志云:秦阿房宮,亦曰阿城,在雍州長安縣。一云阿,近也,以其去咸陽近,故號阿房。 又太阿,劒名。【戰國策】龍淵太阿。 又鬼名。【莊子·達生篇】東北方之下者,陪阿鮭蠪躍之。【註】陪阿,狀如小兒,長尺四,黑衣,赤幘,大冠,帶劒持戟。 又【淮南子·天文訓】天阿者,羣神之闕也。 又月御曰纖阿。【司馬相如·子虛賦】纖阿爲御。 又陽阿,古名俳,善歌者。【古詩】渡江采菱發陽阿。 又姓。【官氏志】唐阿光進,明阿賢,本出阿伏氏。 又【韻會小補】與呵通。【老子·道德經】唯之與阿,相去幾何。【註】唯與阿,遲速小異。 又【集韻】倚可切,娿上聲。與猗同。柔貌。【詩·檜風】猗儺其枝。【釋文】猗,於可反。【集韻】猗,或作阿。 又【韻會小補】音屋。【古詩】家中有阿誰。【木蘭詩】阿耶無大兒。【又】阿妹聞𡛷來。【世說新語】一門則有阿大中郞。 又【字彙補】阿葛切,音遏。【釋典】有阿難。【说文解字】

【卷十四】【𨸏部】

大陵也。一曰曲𨸏也。从𨸏可聲。烏何切欢迎关注微信公众号:便民查询网
联系我们
接口调用 | 意见建议
CopyRight © 2004-2019 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备05000099号
闽公网安备 35012202350127号