字典
设为首页 加入收藏 接口调用 意见/报错

字典

在线字典
在线字典

汉字:

[拼音查字] [部首查字] [笔画数查字]

拼音: yīn 组词笔画
简体部首: 音 ,部外笔画: 0 ,总笔画: 9
 五笔86&98: UJF  仓颉: YTA
 笔顺编号: 414312511  四角号码: 00601  UniCode: CJK 统一汉字 U+97F3

【基本解释】

yīn ㄧㄣˉ

◎ 声,亦特指有节奏的声:声~。~乐(yuè)。~律。~色。~量。~区。~韵。~像。~容(声音、容貌)。弦外之~。

◎ 信息,消息:~信。佳~。~讯。

汉英互译

更多:https://www.51240.com/

aspirate news sound tone

English

sound, tone, pitch, pronunciation
【详细解释】

yīn

〈名〉

(1) (指事。从言含一。甲骨文“言、音”互用,金文、小篆在“言中加一横,表示所发之音。本义:声音)

(2) 同本义 [sound;voice]

音,声也。生于心,有节于外。谓之音。——《说文》

八音。一说笙、祝、鼓、箫、琴、埙、钟、磬也。——《白虎通·礼乐》

凡音之起,由人心生也。声成文,谓之音。——《礼记·乐记》

夫音,乐之舆也。——《左传·昭公二十一年》

鸡狗之音相闻。——《庄子》

北音清越。——· 轼《石钟山记》

鸟兽音迹。——· 姚鼐《登泰山记》

(3) 又如:音颡(喉咙);音强(指声音的强弱。也叫响度或音势。音的强弱,因发音体振动时之振幅大小而异,振幅大者则音强,振幅小者则音弱);音制(音调高下疾徐的节奏);音频(人类耳朵能产生反应的声音频率范围)

(4) 音乐 [music tone]

莫不中音。——《庄子·养生主》

赵王好音。——《史记·廉颇蔺相如列传》

(5) 如:音律;音调

(6) 泛指语言、消息、讯息等 [news;message;information]。如:佳音;音讯(言信,消息)

(7) 字的音读 [pronunciation]

乡音无改。——· 贺知章《回乡偶书》

盖音谬也。——· 王安石《游褒禅山记》

(8) 又如:音韵(指“汉”字字音中的声、韵、调)

常用词组

音变 yīnbiàn

[infection] 对前后相邻的一个元音的读音的影响

音标 yīnbiāo

[phonetic symbol] 语音学上用来标音的一套符号

音波 yīnbō

[sound wave] 声波

音步 yīnbù

(1) [foot]

(2) 诗的韵律的基本单位:构成韵律的循环模式的一例:成格律单位的一组音节

(3) 一系列音律的任何一种的基本单位,不论它是否押韵

(4) [meter]∶韵律诗的节拍或单位——通常被用于结合字中

二音步诗行

五音步诗行

(5) [scansion]∶尤指将有诗的格律的一组划分为其组成部的音步

音叉 yīnchā

[tuning fork] 不受一般温差影响的,有两个叉头的金属器具,敲击后发出几乎不受谐音影响的持续的固定音,可用于乐器的调音和确定标准音高

音尘 yīnchén

[news] 音信;消息

五年隔阔音尘断

音程 yīnchéng

[interval] 乐音之间的音高关系。用“度”来表示。如简谱从1到1是一度,从2到4是三度,从1到5是五度

音带 yīndài

[magnetic tape] 一种磁录声用的薄纸带或塑料带,上面涂了混有粘合剂的铁氧化物磁粉——亦称“磁带”

音调 yīndiào

(1) [tone]∶说话或吟诵诗文的腔调

音调铿锵

(2) [tongue]∶指发音的方式或音质

柔和的音调

音读 yīndú

[reading method] 字的念法

音符 yīnfú

[semantic complement;musical note] 乐谱中以其形状表示相对的持续时值(音长),并以其在谱表上的位置表示一定音高的记号

音高 yīngāo

[pitch] 指各种不同高低的声音

音耗 yīnhào

[message] 音信;消息

久无音耗

音级 yīnjí

[step] 五线谱的音阶

音阶 yīnjiē

[musical scale] 分出高低的一系列乐调,按指定的音程图式升降音高,并按在八音音阶中的音调数而有不同的音高排列和音程大小

音节 yīnjié

(1) [rhythm]∶声音高低,缓急的节奏

音节谐捷

(2) [syllable]∶由一个或几个音素组成的语言单位,其中包含一个比较响亮的中心。一般来说,一个汉字是一个音节

音节文字 yīnjié wénzì

[syllabic language] 一套文字书写符号,其中每个符号代表一个音节

音量 yīnliàng

(1) [sound volume]

更多:https://www.51240.com/

(2) 声音的响度或强度

最后一段合唱的音量正到达最高峰

(3) 听觉的特性,高频音似乎小而尖锐,而低频音看来好像充满了更大的空间

音律 yīnlǜ

[temperament] [乐]∶指音乐上的律吕、宫调等,也叫“乐律”

上晓音律。——· 王谠《唐语林·雅量》

音盲 yīnmáng

[tone-deaf] 不善辨别音高

音撇 yīnpiě

(1) [comma]

(2) 按基准音的自然比,用不同方式调谐一个音所产生的音调误差(不应大于80∶81)

(3) 自然音阶中较大一个全音和较小一个全音之间的频率差,相应的频率比为81/80

音频 yīnpín

[audible frequency] 见“声频”

音品,音色 yīnpǐn,yīnsè

(1) [timbre;tone colour] 主要由有无泛音及各个泛音的相对强度决定的声音的品质

(2) 人耳赖以认知和鉴别的说话声的共振特性

(3) 鉴别歌声或乐器的声音的特性

音区 yīnqū

[range] 音有高、中、低三种音区,音区属于音域的一部分

音容 yīnróng

[likeness of the deceased] 声音与容貌

一别音容两渺茫

音容宛在 yīnróng-wǎnzài

[as if the person were still alive] 声音容貌宛如就在眼前。多用以表示对死者的怀念

人去楼空,音容宛在

音容笑貌 yīnróng-xiàomào

[one's voice and expression] 说话的声音,带笑的面容。常用来表示对人的思念

先生的音容笑貌,还在目前,而所讲的《说文解字》却一句也不记得了。——鲁迅《关于太炎先生二三事》

音色 yīnsè

[tone colour;timbre]亦称音品

音素 yīnsù

[phoneme] 最小的语音单位。由于改变元音的影响(如邻接的音及重音),它在某一个人的言语或某一方言所表现的一切变化中,将一个言词与另一个言词区别开来

音速 yīnsù

[velocity of sound;sonic speed] 声音的速度,在干燥空气中,在标准状态下,声速是331.4米/秒(750毫米汞柱高)

音位 yīnwèi

[phoneme] 一种语言(或方言)中能够区别意义的最小的语音单位

音箱 yīnxiāng

[speaker] 放置扬声器的箱子,能增强音响效果

两只音箱可以拆开安放在最佳位置

音响 yīnxiǎng

(1) [sound;acoustics]∶声音(多就声音所产生的效果说)

(2) [acoustics]∶播放音乐的电子装置

音像 yīnxiàng

[phonotape and vidiotape] 录音和录像

音效 yīnxiào

[sound effect] 音响效果

音信 yīnxìn

[mail;message;news] 信息;书信;消息

他走后杳无音信

音型 yīnxíng

[figure] 能表达出特定的情意的节奏类型

音译 yīnyì

[transliteration] 按音翻译。也作“译音”

音域 yīnyù

[range;compass;register] 最低音到最高音之间的范围

音乐 yīnyuè

[music] 有节奏、旋律或和声的人声或乐器音响等配合所构成的一种艺术

音韵 yīnyùn

(1) [lingering charm]∶和谐的声调、韵律;诗文的音节起伏转折

这首诗音韵十分和谐

(2) [phonology]∶汉字发音的声、韵、调

音障 yīnzhàng

[sonic barrier] 飞机速度接近音速时,气动阻力突然大增的现象,但现在已经不是进入超音速飞行的不可逾越的障碍了

音值 yīnzhí

(1) [value]

(2) [音]∶音的长短

一个四分音符有两个八分音符的音值

(3) [语]∶指人实际发出或听见的语音,对音位而言

由字母附以音值组成的字母表

这个词中h其实具有苏格兰词loch中ch的音值

音质 yīnzhì

[quality of tone;sound level]∶声音的属性
【康熙字典】

【戌集中】【音字部】音 ·康熙筆画:9 ·部外筆画:0

【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】𠀤於今切,音隂。【說文】聲也。生於心,有節於外,謂之音。宮商角徵羽,聲。絲竹金石匏土革木,音也。从言,含一。【書·舜典】八音克諧。【禮·樂記】變成方謂之音。【疏】方謂文章,聲旣變轉和合,次序成就文章謂之音。音則今之歌曲也。【周禮·春官·大師】以六律爲之音。【疏】以大師吹律爲聲,又使其人作聲而合之,聽人聲與律呂之聲合,謂之爲音。【詩序】情發於聲,聲成文,謂之音。【疏】此言聲成文謂之音,則聲與音別。樂記註:雜比曰音,單出曰聲。記又曰:審聲以知音,審音以知樂,則聲音樂三者不同,以聲變乃成音,音和乃成樂,故別爲三名。對文則別,散則可以通。季札見歌《秦》曰:此之謂夏聲。公羊傳曰:十一而稅頌聲作,聲卽音也。下云治世之音,音卽樂也。是聲與音樂各得相通也。 又【易·中孚】翰音登于天。【禮·曲禮】雞曰翰音。 又姓。見【姓苑】。 又【正韻】於禁切。與通。【左傳·文十七年】鹿死不擇音。【杜預註】音,所茠之處。古字借用。○按註借用,是古字聲同,皆相假借,且釋文作於鳴反,𠀤不作去聲讀,正韻非。

考證:〔【詩序】聲成文,謂之音。【疏】季扎見歌秦曰,此之謂夏聲。〕 謹照原文季扎改季札。【说文解字】

【卷三】【音部】

聲也。生於心,有節於外,謂之音。宮商角徵羽,聲;絲竹金石匏土革木,音也。从言含一。凡音之屬皆从音。於今切欢迎关注微信公众号:便民查询网
联系我们
接口调用 | 意见建议
CopyRight © 2004-2019 便民查询网 All Rights Reserved
闽ICP备05000099号
闽公网安备 35012202350127号